Delen

Al enkele jaren zien we dat mensen aangewezen zijn op zorg en begeleiding in hun eigen woonomgeving. Deels omdat zij dat zelf prettig vinden, deels als gevolg van decentralisatie van wetgeving in combinatie met het efficiënter inzetten van overheidsgelden en extramuralisering. Eerder en langer thuis zijn beleidsprogramma’s die hieruit voortvloeien. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen en de participatiemaatschappij. Hiermee zoeken we met elkaar de grens op van wie nog zelfstandig kan wonen.

Schrijnende, onveilige situaties

In de praktijk zien we regelmatig dat deze grens wordt overschreden. Mensen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, krijgen onvoldoende (professionele) hulp. Dit leidt soms tot schrijnende en zelfs onveilige situaties. Voor de betrokkenen zelf, omwonenden, bezoekers en onze medewerkers. Ongepast en ongewenst gedrag leiden regelmatig tot overlast voor de buren.

In 2018 vertoonden 148 Havensteder-huurders in Rotterdam en 46 huurders in Capelle aan den IJssel extreem woongedrag en/of maakten we ons zeer zorgen over de (veiligheid van) huurders. Het gaat dan om mensen die volgens onze standaarden niet (meer) in staat zijn om zelfstandig te wonen. In 2017 hadden we circa 70 branden die we kunnen relateren aan bewoners met verward gedrag.

Menswaardig, veilig en passend wonen

Onze focus ligt op het wonen, waarbij we oog hebben voor wat bewoners zelf kunnen en willen. Onze woningen en dienstverlening sluiten aan bij onze wonen-zorg doelgroepen. We ondersteunen daar waar nodig. We willen bereiken dat onze zorgbehoevende huurders met verward gedrag óf meer zorg krijgen óf verhuizen naar Beschermd Wonen, naar een Tussenvoorziening (een plek waar men kan leren wonen), naar een verpleeghuis of naar de Skaeve Huse.

Met onze portefeuillestrategie zorgen we dat we voor deze specifieke groepen voldoende geschikte woningen hebben. Op een aantal locaties zorgen we voor (ontwikkelen) ‘beschermd’ en ‘beschut’ wonen. Dit is een woonvorm tussen intra- en extramuraal in. De locaties zijn afhankelijk van de behoeften vanuit de gemeenten.

We hebben aandacht voor de balans tussen wonen-zorg vastgoed en de reguliere voorraad. Daarbij bewaken we de draagkracht van de buurt. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat de voorzieningen in de wijk aansluiten bij de specifieke behoeften van de wonen-zorg doelgroep. Met stakeholders zoeken we oplossingen voor wonen-zorg gerelateerde problematiek.

Om de uitdagingen die personen met verward gedrag meebrengen beter te kunnen adresseren is een betere samenwerking nodig tussen gemeente, corporaties, zorgpartijen, politie en bewoners, onder regie van de gemeente. En ook uitbreiding van het aantal locaties. Er moet niet langer gepraat worden, maar vooral gehandeld.