Delen

De wonen-zorg doelgroepen in onze reguliere woningen nemen toe als gevolg van vergrijzing (‘langer thuis’) en extramuralisering (‘eerder thuis’). In 2035 is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. De sterke verzorgingsstaat wordt afgebouwd en er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van bewoners.

Balans

In een inclusieve stad is plek voor iedereen en is iedereen van waarde. De sleutel daartoe is een goede balans. Wij maken ons zorgen om de balans tussen wonen-zorg woningen en de reguliere voorraad. Omdat de vraag naar woningen ‘met zorg’ toeneemt, merken we dat er onvoldoende woningen beschikbaar blijven voor de reguliere woningzoekenden. Bovendien heeft dit zijn weerslag op de draagkracht van de buurt. Sociale huurwoningen liggen vaak geconcentreerd in een wijk. En een geconcentreerde toename van bewoners die zorg nodig hebben, vraagt ook om aanpassing van de voorzieningen in de omgeving. Bovendien heeft de wonen-zorg doelgroep ook vaak behoefte aan extra voorzieningen ín de woning.

Hoe wij bijdragen

Onze focus ligt op het wonen, waarbij we oog hebben voor wat bewoners zelf kunnen en willen. We geven een steuntje in de rug waar nodig. Met onze portefeuillestrategie zorgen we dat we voor deze specifieke groepen voldoende geschikte woningen hebben. We brengen vraag en aanbod per corporatie en per wijk in kaart. We hebben in onze portefeuillestrategie ruimte om op een aantal locaties ‘beschermd’ en ‘beschut’ wonen te ontwikkelen. Dit is een woonvorm tussen intra- en extramuraal in. De locaties zijn afhankelijk van de behoeften vanuit de gemeenten. We maken een programma voor het gewenste kwaliteitsniveau en hoe we ons wonen-zorg vastgoed geschikt maken. De uitgangspunten van het programma passen we toe in het beheer en in stand houden of vernieuwen van ons vastgoed.

We maken afspraken met de gemeenten over het huisvesten van deze kwetsbare groepen. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat de voorzieningen in de wijk aansluiten bij de specifieke behoeften van de wonen-zorg doelgroep.  We werken samen met onze partners (zorg, welzijn en gemeente), huurders en bewonerscommissies. Met stakeholders zoeken we oplossingen voor wonen/zorg gerelateerde problematiek.