Delen

We staan landelijk aan de vooravond van een grootscheepse energietransitie, waarbij een belangrijke doelstelling is om in 2050 alleen nog aardgasvrije woningen te hebben. We verwarmen woningen dan niet meer met aardgas, maar met warmte uit een andere bron. Uit de bodem of de lucht of door wind- en zonne-energie.

Stapsgewijs naar voldoende geïsoleerde en gasvrije woningen in 2050

In 2050 verwarmen we woningen niet meer met aardgas, maar met warmte uit een andere, duurzame bron. In onze regio is op dit moment een warmtenet (zoals stadsverwarming) de meest waarschijnlijke oplossing. Daarvoor moet er veel veranderen. Aan de woningen, maar ook aan de energievoorziening. Het investeren in maatregelen om onze woningen aardgasvrij te maken, mag niet ten koste gaan van onze kerntaak: voldoende betaalbare woningen voor de doelgroep. We zetten in op isolatie en aansluiten op het warmtenet.

 

Isoleren is eerste stap in de energietransitie

Het verwarmen van een woning vraagt de meeste energie. Isoleren is dé manier om energieverbruik te verminderen. Dit heeft een positief effect op de woonlasten en het wooncomfort.  Isoleren is wat ons betreft daarom de eerste stap in de energietransitie. We isoleren 800 woningen per jaar. Uitgangspunt is dat we bij isoleren op beperkte schaal huurverhoging vragen voor de investeringen die we doen. Het voordeel moet bij de bewoner liggen, zowel financieel als in termen van comfort.

 

Regie en samenwerking

De verantwoordelijkheid voor de energietransitie ligt niet bij één partij. Zo zijn de huidige warmtenetten nog niet duurzaam genoeg om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Dat vraagt om grote stappen, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor gemeenten en de Rijksoverheid, onder meer waar het gaat om regie.

 

Wijkgerichte aanpak

De overheid kiest voor een wijkgerichte aanpak om aardgasvrij te worden. Het initiatief ligt bij de gemeente. In onze regio kiezen gemeenten als strategie voor aardgasvrij om het warmtenet uit te breiden en duurzamer te maken. Warmtenetten worden op wijkniveau georganiseerd. Gemeenten maken in hun ‘warmtetransitievisie’ duidelijk waar en wanneer wijken overstappen van aardgas naar een andere warmtebron. Warmtebedrijven zijn verantwoordelijk voor de leveringszekerheid en verduurzaming van het warmtenet.

 

Gemiddeld 600 aansluitingen per jaar

14% van de woningen van Havensteder is al aardgasvrij. We willen gemiddeld 600 woningen per jaar aansluiten op een warmtenet (vanaf 2022). We zijn daarin afhankelijk van andere partijen zoals warmteleveranciers, gemeenten en andere vastgoedpartijen in de wijk om tot een aantrekkelijk aanbod te komen. Daarmee doen we mee in kansrijke gebiedsaanpakken waar wij en belanghouders (zoals gemeente, andere corporaties, energiebedrijven) een opgave hebben.

 

Bod aan bewoners

Onze bewoners krijgen op het moment van overstappen een aanbod dat beter voor de woonlasten is dan aardgas. Het aanbod is inclusief een nieuw kooktoestel. We houden in de gaten hoe de gekozen strategie voor het warmtenet uitpakt voor de woonlasten van onze huurders en of dit de beste route blijft. We kijken ook naar de ontwikkelingen van andere alternatieven voor aardgas, zoals all electric.

Nieuwe woningen bouwen we altijd aardgasvrij. Op basis van de aanwezige infrastructuur en kosten kiezen we voor aansluiting op het warmtenet of all electric.

 

Middelen

Met de huidige financiële middelen kunnen we niet de hele voorraad aardgasvrij maken voor 2050. Dat blijkt ook uit het onderzoek ‘Opgaven en Middelen Woningcorporaties’. Hiervoor is het nodig dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft, een belasting voor woningcorporaties.