Delen

We staan landelijk aan de vooravond van een grootscheepse energietransitie, waarbij een belangrijke doelstelling is om in 2050 alleen nog aardgasvrije woningen te hebben. We verwarmen woningen dan niet meer met aardgas, maar met warmte uit een andere bron. Uit de bodem of de lucht of door wind- en zonne-energie.

In onze regio is een warmtenet de meest waarschijnlijke oplossing. Daarvoor moet er veel veranderen. Aan de woningen, maar ook aan de energievoorziening. Wij investeren fors in het isoleren van onze woningen. De komende jaren verbeteren we het energielabel van zo’n 800 woningen per jaar. We investeren jaarlijks rond de 16 miljoen euro extra. We bereiden onze woningen voor op deze ingrijpende veranderingen.

Focus op isoleren, ventileren en betaalbaarheid

Het verwarmen van een woning vraagt de meeste energie. Isoleren is dé manier om verbruik te verminderen. Dit heeft ook een positief effect op de woonlasten en het wooncomfort. Uitgangspunt is dat we bij isoleren op beperkte schaal huurverhoging vragen voor de investeringen die we doen. Het voordeel moet bij de bewoner liggen. Financieel en wat betreft comfort.

De opgaven op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit zijn groter dan onze financiële ruimte. Daarom moeten we keuzes maken. Isoleren is wat ons betreft de eerste stap in de energietransitie. Nieuwe woningen bouwen we altijd aardgasvrij. Op basis van de aanwezige infrastructuur en kosten kiezen we voor aansluiting op het warmtenet of all electric. Het plaatsen van zonnepanelen is geen prioriteit. We plaatsen deze alleen als er extra subsidie beschikbaar is of als het bij all electric woningen nodig is om de woonlasten te beperken.

Regie en samenwerken

Gemeenten pakken de regie op het verdelen van kosten, het betrekken van andere vastgoedeigenaren en op het stroomlijnen van de planning van alle betrokkenen. Maar de verantwoordelijkheid van de energietransitie ligt niet bij één partij. Het is belangrijk om gezamenlijk op te trekken en elkaar te versterken waar mogelijk. Havensteder zoekt die samenwerking op:

  • We zijn betrokken bij een onderzoek naar het aansluiten op het warmtenet van 2.000 woningen in Bospolder-Tussendijken. Dat doen we samen met de gemeente en Eneco.
  • In Vreewijk onderzochten we samen met Nuon hoe en tegen welke kosten het mogelijk is om eengezinswoningen op het warmtenet aan te sluiten.
  • We werken samen met vaste duurzaamheidspartners. Dit team denkt en werkt met ons mee aan de verduurzaming.
  • We ondersteunen de Isolatie Uitdaging van de corporaties Portaal, Bo-ex en Mitros.
  • We ondersteunen de lobby van Urgenda om de verhuurdersheffing om te zetten in groen geld.
  • We werken samen met onze huurdersorganisatie De Brug waarbij we kennis uitwisselen, de impact op bewoners verkennen en gezamenlijke afspraken maken.

Kritisch op kosten

Wij zijn kritisch op kosten. De financiële draagkracht van alle betrokkenen – vastgoedeigenaar en bewoner – is leidend. De energietransitie moet niet leiden tot hogere woonlasten voor onze huurders. In Rotterdam en Capelle aan den IJssel lijkt een warmtenet technisch de goedkoopste optie om van het gas af te gaan. Onderzoek wijst uit dat dit voor Havensteder het geval is. Maar voor onze huurders (nog) niet. Wellicht verandert dit in de nabije toekomst. Samen met gemeenten en warmtebedrijven zoeken we op dit punt naar concrete oplossingen.

Duurzame oplossing

Tot slot zijn wij van mening dat we moeten omschakelen naar duurzame warmte. De huidige warmtenetten zijn nog niet duurzaam genoeg om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Dit vraagt om grote stappen. Hier ligt een belangrijke rol voor gemeente en Rijksoverheid.