Delen

De raad van commissarissen adviseert en houdt toezicht op de bestuurder. Er zijn externe en interne spelregels voor het toezicht, die gelden voor bestuurder en raad van commissarissen.

Dit noemen we het toezichtskader. Het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties zijn belangrijke externe kaders. Intern worden de spelregels gevormd door de statuten en de reglementen voor het bestuur en de raad van commissarissen.

De Commissarissen

De raad van commissarissen van Havensteder bestaat uit:

  • de heer B.J. van Bochove (voorzitter)
  • mevrouw drs. M.C.C. Bekker (benoemd op voordracht van de gezamenlijke huurdersorganisaties)
  • mevrouw mr. dr. N.M. Dane
  • de heer drs. D.J. Schrijer (benoemd op voordracht van de gezamenlijke huurdersorganisaties)
  • de heer ir. P.O. Vermeulen
  • de heer R. Bosveld