Delen

Met alle gemeenten waarin wij actief zijn maakt Havensteder prestatieafspraken. In deze afspraken leggen we ieders rol en verantwoordelijk vast over wonen in de stad. Het gaat om maatschappelijke en volkshuisvestelijke thema’s zoals: huisvesting, armoede en de inclusieve stad.

Bij het laatste thema speelt de zorg om voor iedereen een plek te creëren om te wonen en leven in de stad. Om op deze brede thema’s stappen te kunnen maken, hebben gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie elkaar nodig. Door samen op te trekken, bundelen we de krachten en brengen we focus aan. Wat heeft prioriteit en hoe boeken we snel resultaat? Wat doen wij en wat doet de gemeente? Prestatieafspraken zijn verplicht. Het hoe en wat liggen vast in de Woningwet. Maar wat ons betreft is het een maatschappelijke noodzakelijkheid en vanzelfsprekendheid: 1 + 1 = 3.

thema’s

Het gaat om maatschappelijke en volkshuisvestelijke thema’s. In de Woningwet ligt vast welke thema’s in ieder geval aan bod moeten komen in de prestatieafspraken:

  1. betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep
  2. huisvesting van de specifieke groepen
  3. kwaliteit en duurzaamheid van woningen
  4. leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed.
  5. liberalisatie (vrije sector huur) en verkoop
  6. nieuwbouw en aankoop van woningen

Dit rijtje wordt aangevuld met de volkshuisvestelijke prioriteiten van de Minister. Deze worden voor vier jaar vastgelegd. Voor de jaren 2016 tot 2019 zijn dit:

  1. betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep
  2. realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad
  3. huisvesten van urgente doelgroepen
  4. realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting in verband met langer zelfstandig wonen

Het proces

Met de meeste gemeenten tekenen we jaarlijks nieuwe prestatieafspraken. Met twee gemeenten doen we dat elke twee jaar. De basis voor de gesprekken vormt de woonvisie van de gemeente. Wij doen een ‘bod’ aan de gemeente, opgesteld in overleg met onze overkoepelende huurdersvertegenwoordiging De Brug. In het bod geven wij aan hoe wij bijdragen aan de woonvisie. Wij voeren de woonvisie niet uit, maar dragen bij binnen onze financiële middelen en volkshuisvestelijke doelstellingen. Het bod moet uiterlijk 1 juli ingediend worden bij de gemeente. Gewoonlijk leidt dit bod tot onderhandelingen tussen de drie partijen. Uiteindelijk leidt dit tot het tekenen van de prestatieafspraken in december. Mochten de drie partijen er niet uitkomen, dan kan elke partij het geschil neerleggen bij de Minister. Iets wat gelukkig nog nooit nodig is geweest bij Havensteder.

In totaal maken we met zeven gemeenten prestatieafspraken: Barendrecht, Albrandswaard, Lansingerland, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam. De afspraken met gemeente Langsingerland en Capelle aan den IJssel zijn voor twee jaar. Met de overige gemeenten zijn ze jaarlijks.

Tripartiet Overleg

De gesprekken vinden plaats op basis van het Tripartiet Overleg. Dit betekent dat de drie betrokken partijen: gemeente, corporatie en huurdersvertegenwoordiging, als gelijkwaardige partners optrekken. Iedere partij neemt zijn aandeel en verantwoordelijkheid. De huurdersvertegenwoordiging beslist onafhankelijk van de corporatie om de prestatieafspraken wel of niet te ondertekenen. Wij juichen deze vorm van transparantie, medezeggenschap en onafhankelijkheid toe. Wel merken we dat de praktijk soms weerbarstig is. De huurdersvertegenwoordiging bestaat uit betrokken huurders. De andere partijen uit professionals die dagelijks beleid maken rondom financiën en huisvesting en die terug kunnen vallen op experts zoals accountants en advocaten. Wij vinden dat er daarmee een zware verantwoordelijkheid en tijdsbeslag ligt bij De Brug. We proberen daarin te ondersteunen door vooraf kennis, afwegingen en dilemma’s te delen met De Brug. Bijvoorbeeld via de zogenaamde Huurdersacademie [link]. De Brug bepaalt zelf op welke thema’s ze betrokken willen zijn in de prestatieafspraken. Tripartiete onderhandelingen vragen ook om een andere manier van werken. Hiermee zijn we nog niet in iedere gemeente even ver.

Resultaat

De gemeentelijke prestatieafspraken staan niet op zichzelf, maar zijn ingebed in de subregionale Samenwerkingsafspraken Woningmarkt 2014-2020  van de stadsregio Rotterdam. Deze zijn getekend op 29 januari 2014. De onderwerpen van deze afspraken zijn de gemeentelijke bouwvoorraad, betaalbaarheid en duurzaamheid. Deze regionale visie wordt op dit moment herijkt. De maatschappelijke investeringen van Havensteder krijgen hun wettelijke verankering in het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. Hierdoor vindt aansluiting plaats tussen de prestaties van Havensteder en het lokale volkshuisvestingsbeleid.

Meerjarige prestatieafspraken

Wij pleiten bij de gemeenten voor meerjarige prestatieafspraken. De gemeentelijke woonvisie is ook een meerjarige strategie. Het beïnvloeden van de woningmarkt vraagt om een lange termijnaanpak. In de praktijk merken we dat veel thema’s slechts herijkt hoeven worden, terwijl het jaarlijkse proces van de prestatieafspraken veel tijd kost. Bovendien zouden we de afspraken minder op detailniveau willen vastleggen. We maken graag afspraken over wát er in de stad moet gebeuren, maar laat het hóe aan ons over.

Dit zijn de huidige prestatieafspraken:

Prestatieafspraken gemeente Albrandswaard 2018
Prestatieafspraken gemeente Barendrecht 2018
Prestatieafspraken gemeente Capelle aan den IJssel 2018-2019
Prestatieafspraken gemeente Hellevoetsluis 2018
Prestatieafspraken gemeenten Krimpen aan den IJssel 2018
Prestatieafspraken gemeente Lansingerland 2018-2019
Prestatieafspraken gemeente Rotterdam 2018