Delen

Op 19 december 2018 stemden corporatiebestuurders op een Aedescongres over het sociaal huurakkoord en het klimaatakkoord. Ook Havensteder was erbij aanwezig. We stemden vóór het huurakkoord en tegen het klimaatakkoord.

Sociaal huurakkoord

We stemden in met het sociaal huurakkoord. Het akkoord is goed nieuws voor huurders, want de huren zullen op de meeste plekken de komende jaren daardoor gemiddeld alleen met inflatie stijgen. Corporaties laten hiermee zien dat betaalbaarheid voorop staat. In het akkoord staat dat corporaties met hun huurders kunnen afspreken om de huren gemiddeld iets meer te verhogen (maximaal 1% boven inflatie). Bijvoorbeeld als er veel geïnvesteerd moet worden in leefbaarheid, energiebesparing of nieuwbouw.

Ook in onze regio zijn er veel opgaven die groter zijn dan onze portemonnee. We zullen het komende jaar gebruiken om samen met onze huurdersorganisatie (stakeholders) te bepalen waar de opgaven het grootst zijn en waar meer ruimte nodig is. Dat zullen geen gemakkelijke gesprekken zijn.

Onduidelijkheden

We snappen dat het huurakkoord veel vragen oproept. Met name over de manier waarop het uitgevoerd gaat worden. Ook wij hebben daarop nog geen antwoorden. We gaan ervan uit dat het huurakkoord per 2020 ingaat. Voorwaarde is namelijk dat de wet aangepast wordt. Bovendien zijn er maatregelen aangekondigd om het huurbeleid nog meer inkomensafhankelijk te maken, voor zowel lagere als hogere inkomens. Deze afspraken moeten nog worden uitgewerkt en in wetgeving worden verankerd. We gaan er voorlopig vanuit dat we in 2019 het afgesproken beleid, zoals de regeling voor minima, gewoon uit kunnen voeren.

Wat houdt het sociaal huurakkoord in?

Het akkoord is gesloten tussen Aedes, koepel van woningcorporaties, en de Woonbond. Hiermee is afgesproken dat de huurprijs van sociale huurwoningen de komende jaren gemiddeld niet meer verhoogd wordt dan met het inflatiepercentage. Voorgaande jaren konden corporaties de totale huur met een hoger percentage verhogen. De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt jaarlijks wat het maximale percentage bedraagt. In 2018 was het maximale percentage 3,9%. Wij hanteerden lagere percentages en de huurders met een laag inkomen die wonen in een sociale huurwoning met een hogere huur berekenden we geen huurverhoging door.

Binnen de landelijke afspraken kunnen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten overeenkomen dat er extra ruimte nodig is om de huur te verhogen, bijvoorbeeld voor nieuwbouw in de regio.

Klimaatakkoord

Het verduurzamen van onze woningen is een opgave die wij zeer serieus nemen. De komende jaren investeren we zo’n zestien miljoen euro extra per jaar in duurzaamheid, vooral het isoleren van woningen. En we starten in januari 2019 met de bouw van de eerste aardgasvrije woningen. Ons uitgangspunt is dat de duurzaamheidsmaatregelen direct positief effect hebben op de woonlasten voor de huurder en op het wooncomfort.

Toch stemden wij tegen het klimaatakkoord dat Aedes, de Woonbond, de overheid en tientallen andere maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven willen sluiten.

Wij denken dat dit klimaatakkoord, zoals het er nu ligt ons niet helpt om de lokale transitie opgave op te pakken. Er wordt op korte termijn verwacht dat corporaties grote aantallen woningen verduurzamen,  namelijk al in 2019 en 2020, en er is te weinig geld beschikbaar. Er is nu wel een verplichting voor 2050, maar geen enkel zicht op extra middelen. Er wordt eerst onderzocht hoe groot de opgave is en hoe ver de middelen van de corporaties reiken. Door het klimaatakkoord te tekenen wekken we de verwachting bij lokale partijen dat wij de energietransitie op gaan starten, terwijl we de uitkomsten van het onderzoek nog niet kennen.

Onze oproep op het congres was om de lobby verder in zetten om de verhuurdersheffing af te schaffen om extra geld vrij te maken of om te buigen om er een investeringsheffing van te maken.

Onduidelijkheden

Ook hier blijven nog wat onduidelijkheden. Zoals de afspraken over wanneer er extra geld beschikbaar komt en hoe de corporaties daarop aanspraak kunnen maken.

Wat houdt het klimaatakkoord in?

In dit akkoord staat op welke manier we in Nederland zorgen dat we onze woningen, energievoorziening, industrie en mobiliteit gaan verduurzamen zodat we onze CO2-uitstoot kunnen terugdringen. Aedes, de Woonbond, de overheid en tientallen andere maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven willen dit akkoord sluiten.

https://www.klimaatakkoord.nl/

We volgen de ontwikkelingen rondom beide akkoorden nauwgezet, samen met onze huurderskoepel de Brug.