Delen

In mei 2018 organiseerden we samen met onder andere gemeente, politie, Veiligheidsregio en zorginstellingen een Bestuurs-top rondom wonen met personen met verward gedrag. Sinds die tijd zaten we niet stil. Zo organiseren we samen met de brandweer voorlichting en oefeningen voor brandpreventie en -veiligheid. En werken we samen met zorgpartijen en de gemeente nieuwe woonconcepten uit, waar bewoners begeleid kunnen wonen.

Innovatie Challenge

Ook nemen we deel aan de Innovatiechallenge Leefbare wijken van Aedes en KWH. Wij nemen het voortouw in het vraagstuk: hoe zorgen we voor duurzame huisvesting voor kwetsbare bewoners en leefbare wijken voor iedereen? Bij voorkeur in hun eigen woning. Samen met verschillende partijen, zoals andere corporaties, gemeente, hulpverlening en de markt buigen we ons over deze vraag. De challenge wordt afgerond in september. Wij hebben dan een globaal plan van aanpak, gaan aan de slag met een aantal huishoudens in Bospolder-Tussendijken en passen de aanpak aan op de ervaringen in de praktijk. We werken vanuit de leefwereld van mensen en niet vanuit het bestaande systeem. Als deze kleinschalige pilot werkt, streven wij ernaar deze uit te breiden. We beginnen met vijf huishoudens, daarna schalen we op naar twintig. Uiteindelijk willen we alle tweehonderd huishoudens helpen, waarvan we aanwijzingen hebben dat ze meer hulp en ondersteuning nodig hebben.

“Wat kunt u zelf, wat heeft u nodig?”

We merken dat er steeds meer bewoners zijn die moeite hebben om zelfstandig te wonen en te leven. De aanleidingen kunnen divers zijn, bijvoorbeeld (geestelijke) gezondheidsproblemen of het verlies van inkomen en de opbouw van schulden. In Rotterdam wordt dan vaak het Sociaal Wijkteam ingeschakeld. De aanpak is multidisciplinair, maar leidt niet altijd tot verbetering voor de bewoner. Onder andere geïnspireerd door het Rotterdamproject kwamen we tot de conclusie dat een ‘buddy’ uitkomst kan bieden. Iemand die simpelweg begint met vragen stellen: wat speelt er, wat kunt u zelf, wat heeft u nodig? Niet vanuit het aanbod van de verschillende partijen zoals zorgverlener, gemeente en corporatie. Maar vanuit wat de bewoner zelf wil en nodig heeft om zijn leven weer op orde te krijgen, eventueel met een steuntje in de rug.

Buddy

Deze buddy is een vrijwillig of professioneel ‘maatje’. Hij helpt de bewoner van A tot Z met wat hij nodig heeft. Hij probeert een indruk te krijgen van de zwaarte van de situatie en welke hulp nodig is en organiseert dat vervolgens ook. Soms is het voldoende als een vrijwilliger op een bepaald gebied ondersteuning biedt. Denk bijvoorbeeld aan een student die helpt om de administratie en betalingen op orde te krijgen. Soms is een zwaardere begeleiding vanuit verschillende instanties nodig. Als er bijvoorbeeld sprake is van langlopende schulden, problemen met de opvoeding en huiselijk geweld. De buddy blijft steeds op de achtergrond aanwezig om bij te staan wanneer nodig. Hij houdt het overzicht en zorgt dat alle partijen hun werk doen in het belang van de bewoner.