Delen

De woningnood is onze regio is schrijnend. Dagelijks worden wij ermee geconfronteerd: starters die niet uit huis kunnen, gezinnen die niet kunnen verhuizen naar een grotere woning of mensen die nu zelfs dakloos zijn. Kortom: levens die stil liggen. Sociale huurwoningen slopen of verkopen lijkt tegenstrijdig met de huidige, dringende behoefte aan meer woningen. Toch zijn dat ingrepen die nodig zijn om voldoende, betaalbare en goede woningen te bieden, verdeeld over de stad en de regio. Hoe zit dat?

Waarom zouden we slopen?

Grofweg zijn er twee redenen om woningen te slopen. De eerste is: de woningen zijn ‘op’. Ze zijn in te slechte staat om te renoveren. De tweede reden kan het zijn dat het duurder is om de woningen te renoveren dan om ze te slopen en nieuwe woningen terug te bouwen. Dat is een ingewikkelde afweging: bewoners verhuizen vanwege een sloopbesluit is een beslissing met een enorme impact voor de huidige bewoners. De andere kant van de medaille is dat onrendabele investeringen ervoor zorgen dat we in zijn geheel minder kunnen doen. Een duivels dilemma.

Meer nieuwe woningen

Allereerst, de sociale huurwoningen die we slopen bouwen we ook weer terug en nog een beetje meer. Het aantal sociale huurwoningen van Havensteder stijgt in de aankomende jaren per saldo met 500 woningen. De verdeling ervan over de stad en de regio kan verschillen. We maken daarover afspraken met de gemeenten. Het uitgangspunt is wijken waarin iedereen kan wonen, dus met een mix van sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens en duurdere (koop)woningen. Ons aandeel hierin zijn met name sociale huurwoningen. In de komende tien jaar bouwen we 4.000 nieuwe woningen. Zo’n 90% daarvan zijn sociale huurwoningen, zo’n 10% zijn middeldure huurwoningen. Middeldure huurwoningen zijn voor huishoudens met een inkomen net boven die van de grens voor sociale huurwoningen. De gemiddelde huurprijs voor deze woningen ligt op 950 euro per maand. Ook de vraag naar deze woningen is de afgelopen jaren enorm gestegen. En de verwachting dat ‘de markt’ in deze vraag voorziet blijkt niet uit te komen. Inmiddels is ook aan de middeldure huurwoningen een schrijnend tekort.

In 2021 leveren we bijvoorbeeld met Parlando in Lombardijen 75 sociale huurwoningen op. In 2022 in de Wiekstraat in het Oude Noorden 22 en met Smeetsland (al zo’n 10 jaar braakliggend terrein) 100 sociale huurwoningen in de aankomende twee jaar.

Redenen om te verkopen

Er zijn voor ons verschillende redenen om losse woningen of hele gebouwen te verkopen. In het verleden verkochten we woningen vooral om geld vrij te maken waarmee we woningen konden opknappen of nieuw bouwen. Een andere reden kan zijn dat we te weinig diversiteit bieden in type woningen. Dan verkopen we woningtypen waar we er veel van hebben: zoals portiekflats zonder lift. Of woningtypen passen niet meer bij huidige of toekomstige doelgroepen. Zo zien we een toename van eenoudergezinnen en ouderen die langer zelfstandig moeten blijven wonen. Ook daar passen vooroorlogse woningen met veel (smalle) trappen niet goed bij. Met het geld dat vrij komt met de verkoop kopen we andere woningtypen aan. Of we proberen bij te dragen aan een mix van verschillende woningtypen en prijsklassen in een wijk. We verkopen de laatste jaren sowieso minder woningen dan zo’n vijf tot tien jaar geleden.

Het bieden van voldoende, betaalbare en ook passende woningen is een complex proces, met duivelse dilemma’s. We maken continu afwegingen tussen de belangen van huidige huurders, toekomstige woonbehoeften en investeringen. We realiseren ons dat sommige keuzes voor bewoners kunnen voelen als het moeten ‘wijken’ voor andere, nieuwe bewoners. Waar sloop nodig is, zorgen we voor een zorgvuldige en intensieve begeleiding door onze sociaal begeleiders. Dat gaat vaak gepaard met maatwerk. De impact van sloop kunnen we niet wegnemen, maar we doen ons best om onderweg zoveel mogelijk zorgen en problemen weg te nemen. En onze focus blijft liggen bij de opgave die bij ons hoort: het terugbouwen van sociale huurwoningen.