Delen

Woningcorporaties zijn zelfstandig opererende organisaties met een wettelijke en maatschappelijke opdracht om zorg te dragen voor betaalbaar wonen voor mensen met een smalle beurs. Succes valt of staat met samenwerking.

Eén van de partijen waarmee niet zelden een gezond spanningsveld ontstaat is de politiek. Het is nu eenmaal onvermijdelijk dat de corporatie zaken soms anders aanpakt dan een politieke partij zou willen of dat prioriteiten anders liggen.

Corporaties en lokale politici mogen het oneens zijn, elkaar uitdagen en bekritiseren. Dat moet zelfs. Dan leer je van elkaar. Maar van belang is om altijd dicht bij elkaar te blijven. Om contact te blijven zoeken, elkaar tijdig te informeren en de dialoog te onderhouden. Bij voorkeur in persoonlijk contact tijdens formele en informele bijeenkomsten.

Want op onderdelen mogen opvattingen en beleidsvoorkeuren verschillen, uiteindelijk werken we samen voor de stad en haar bewoners. Dat is een gemeenschappelijk doel dat politieke en beleidsvoorkeuren overstijgt.

In het kader van ons streven naar een constructieve dialoog nodigden wij in oktober 2019 de SP Rotterdam uit. Een nuttige bijeenkomst, die nogmaals onderstreepte hoe belangrijk het is om korte lijntjes te houden en elkaar kritisch te blijven bevragen over doelstellingen, acties en ambities.