Delen

Onze bestuurder Hedy van den Berk gebruikt ieder jaar de relatieve rust van de zomermaanden voor nieuwe en hernieuwde kennismakingen. Deze zomer bezocht ze, samen met Peter van Lieshout directeur Wonen, partijen die actief zijn op het gebied van wonen en zorg. Er ligt een grote opgave voor het bieden van een thuis aan mensen die wonen moeten combineren met mentale of fysieke zorg. Wij nemen daarin graag ons aandeel.

De informele bijeenkomsten zijn bedoeld om ideeën uit te wisselen, bestaande samenwerkingen tegen het licht te houden en ook om te onderzoeken hoe gezamenlijk een stap verder kan worden gezet in een belangrijke maatschappelijke opgave: het voorzien in passende woningen en woonvormen voor mensen die op het gebied van zorg extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat zij een (verstandelijke) beperking hebben. Ons uitgangspunt is een inclusieve stad: daarin doet iedereen mee en is iedereen van waarde. Desnoods met een steuntje in de rug.

Inclusiviteit

Om een constructieve en resultaatgerichte bijdrage te kunnen leveren aan de positie van extra kwetsbare groepen zijn vitale kenniscoalities noodzakelijk. Hedy sprak in dat kader onder meer met bestuurders en medewerkers van zorgorganisaties Antes, NAS en Pameijer. Tijdens het gesprek met die laatste partij kwamen onder meer de halfway houses ter sprake, een innovatief concept dat inspeelt op de toenemende vraag naar woontussenvoorzieningen.

Samenwerking en regie

In een grote, complexe stad als Rotterdam is behoefte aan integratie van wonen en zorg. Om leefbaarheid te bevorderen en (extra) kwetsbare groepen de aandacht te geven die zij verdienen is samenwerking dan ook cruciaal. Wij zijn een netwerkorganisatie en geloven in de kracht van kenniscoalities, waarbij maatschappelijke opgaven gezamenlijk worden aangepakt. Waar het gaat om (zorg)vastgoed op maat is het voor corporaties cruciaal om inzichtelijk te hebben waar de zorgbehoefte zich bevindt en hoe die behoefte eruitziet. Betrokkenen aan zorg- en corporatiezijde zijn het erover eens dat er naast samenwerking grote behoefte is aan regie. Zoals ook in de discussie over verwarde personen met regelmaat wordt aangestipt is hier een meer actieve rol van de gemeente gewenst.