Delen

Ruim tien jaar geleden startten we met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Een programma waarmee we de achterstanden die in de wijken bestonden, wilden aanpakken. Een grote opgave, die we op een unieke manier hebben aangepakt. Samen met de gemeente, het Rijk en de corporaties richtten we een breed programma in gericht op onderwijs, werk, veiligheid, zorg en welzijn en wonen.

Alle betrokkenen richten hun inspanningen en investeringen vanuit een integrale invalshoek en stemmen op elkaar af. Inmiddels zijn we dus tien jaar onderweg en hebben we veel bereikt. In de midterm review (een onderzoek in opdracht van het bestuur, uitgevoerd door Martin van Rijn en een aantal onderzoeksbureaus), zien we de bemoedigende resultaten. Onze aanpak werkt! Er zijn minder kinderen die vroegtijdig uitvallen op school en minder mensen met een uitkering. We pakken de oude stadswijken aan, buurten worden veiliger en mensen vinden het weer fijn om er te (komen) wonen.

Zelf ben ik – vanuit mijn rol als lid van het bestuur NPRZ namens de corporaties – ook voorzitter van het uitvoeringsoverleg voor de pijler Wonen. In tien jaar hebben we veel woningen aangepakt en opgeknapt. Er is veel aandacht gestoken in het veiliger en weerbaarder maken van wijken en buurten. We hadden voor wonen drie ambities: 1. woningen toekomstbestendig maken, 2. meer variatie in woningtypen en meer woonkansen voor mensen met een middeninkomen en 3. het maken van aantrekkelijke, inclusieve en veilige woonmilieus. Als we kijken waar we nu staan, dan luidt de conclusie ondubbelzinnig dat corporaties hun afspraken zijn nagekomen. We lopen zelfs voor op de opgave. En naast de fysieke opgave (de woningen) investeerden we ook in sociale opgaven, leefbaarheid en veiligheid.

Het is echter nog niet genoeg. Er ligt nog een grote uitdaging als het gaat om de grondige aanpak van de particuliere voorraad. Het is een wens van alle partijen om deze aanpak onderdeel te maken van de wijkplannen en handelingsperspectieven die we nu met partners aan het ontwikkelen zijn. De wijk is de schaal van waaruit we moeten kijken wat er nodig is. Iedere wijk een eigen aanpak en een eigen plan.

Een andere dringende aanbeveling uit de midterm review gaat over de bewoners op Zuid. NPRZ is een programma met en voor de bewoners, niet over hen. Bewoners als bondgenoot, die zelf mede zeggenschap hebben over hun wijk, hun buurt, hun toekomst. Dat kan anders en beter dan we soms hebben laten zien. Bijvoorbeeld door afspraken te maken in een sociaal statuut als er grootschalig wordt verbeterd of bij slopen om nieuw te kunnen bouwen. Door gebruik te maken van wijkraden, burgerberaad, huurderscommissies en andere vormen van betrokkenheid. Havensteder bezit binnen NPRZ gebied in twee wijken woningen: Vreewijk en Lombardijen. De bewonersorganisaties in die wijken worden betrokken bij het maken van integrale plannen voor de wijk. Het gaat om samen buurt-maken, niemand wegjagen. En ook het lastige gesprek voeren als dat nodig is.

We zijn er nog lang niet, maar we zien de goede beweging: Zuid gaat vooruit. Merkbaar en meetbaar. Daarmee is het NPRZ een voorbeeld voor twintig andere steden in het hele land. We ervaarden: de aanhouder wint. Het is een kwestie van lange adem, elkaar vasthouden als het moeilijk is of tegenzit en het collectieve belang boven de individuele belangen van de sectoren stellen.

Er ligt nu een nieuw uitvoeringsprogramma dat ons houvast biedt voor de komende 10 jaar. Met ongelooflijk veel trots en vertrouwen zetten de corporaties zich in om ook in de volgende fase de ambities waar te maken. En met heel veel plezier zet ik mij daar – samen met mijn collega bestuursleden vanuit de andere pijlers en de directeur en de werkorganisatie NPRZ –  voor in.

 

author

Hedy van den Berk

Ik ben bestuursvoorzitter bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.