Delen

Op 30 juni tekenden brancheorganisatie Aedes, ‘Woon’ Minister Hugo de Jonge, de Woonbond en VNG Nationale Prestatieafspraken over het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023. Een belangrijk en feestelijk moment! Door het afschaffen van de verhuurderheffing komt er bij corporaties jaarlijks ongeveer € 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan bindende prestatieafspraken over waaraan corporaties het geld moeten besteden. Die zijn gericht op een verdubbeling van de bouwproductie van sociale huurwoningen, verdere verduurzaming van woningen, huurmatiging en een verplichte huurverlaging voor de laagste inkomens. En er wordt geïnvesteerd in woningverbetering en het aanpakken van vocht- en schimmelproblemen.

Wat betekent dit voor regio Rotterdam?

Op basis van de landelijke afspraken stellen de provincies en gemeenten samen met corporaties voor het einde van het jaar regionale woondeals op. Zo wordt per gemeente duidelijk hoeveel sociale huurwoningen corporaties gaan bouwen tot en met 2030. En hoeveel middenhuurwoningen corporaties per gemeente gaan realiseren. De gemeenten zullen eind 2022 duidelijk maken waar deze woningen gaan komen. Per gemeente wordt gestreefd naar minstens 30% sociale huur. Ook komt er een duidelijke definitie in de wet over wat sociale huur is.

Volgend jaar staat in het teken van de prestatieafspraken. De basis daarvoor ligt in de woondeals. De prestatieafspraken komen tot stand in de driehoek; gemeente, corporatie en huurdersorganisatie. In december 2023 moeten de prestatieafspraken getekend worden.

Wat betekent dit voor ons werk?

Met de landelijke afspraken en aantallen die er nu liggen kunnen wij alvast vooruit kijken welk aandeel wij vanuit Havensteder kunnen leveren. Dit doen wij samen met huurdersorganisatie De Brug. Het resultaat leggen wij vast in onze meerjarige portefeuillestrategie. Alles wat genoemd wordt in de prestatieafspraken is natuurlijk al onderdeel van ons dagelijks werk. We onderzoeken nu of onze ambities en plannen aansluiten bij deze afspraken en waar we eventueel nog kunnen versnellen of opschalen.

Als we enkele cijfers uit de landelijke prestatieafspraken vertalen naar ons evenredig deel, dan moeten wij tot 2030 5.000 sociale huurwoningen bouwen. En zouden we tot 2030 9.000 woningen aardgasvrij gemaakt moeten hebben. Hierin is nog geen rekening gehouden met eventuele regionale bijzonderheden, zoals de ambities uit de lokale coalitieakkoorden. De regionale woondeal, zoals hierboven genoemd, is de basis waarmee we echt kunnen gaan rekenen.

Wat merken bewoners nu al?

Het realiseren van de prestatieafspraken kost niet alleen geld, maar ook tijd. Daarom wordt er gekeken naar een termijn tot 2030. In de tussentijd zitten we natuurlijk niet stil. In Rotterdam en Capelle aan den IJssel bouwen we al volop nieuwe sociale huurwoningen . Of onze partners bouwen die en wij nemen de sociale huurwoningen af als de woningen er eenmaal staan.

Naar gemaakte landelijke afspraken mogen er per 2028 geen woningen meer zijn met energielabels E, F of G. Dat betekent dat we onze woningen versneld verduurzamen. We verduurzamen door woningen te isoleren en soms door woningen aardgasvrij te maken of zonnepanelen te plaatsen. De eerste 360 aardgasvrije woningen in Bospolder Tussendijken zijn begin juli 2022 opgeleverd.

In 2024 is er landelijk een eenmalige huurverlaging tot 550 euro. Deze is bestemd voor alle huishoudens die tot 120% van het minimumloon verdienen. En toekomstige huurstijgingen zijn in ieder geval tot 2025 niet meer gebaseerd op inflatie, maar op ontwikkeling van de CAO lonen -0,5%.

Tot slot worden er extra financiële middelen ingezet voor veilig wonen en schone, veilige wijken met sociale activiteiten.