Delen

Havensteder houdt zich aan de Governancecode Woningcorporaties. Hierin staan basisregels voor het besturen van een woningcorporatie. Deze regels gaan in op goed bestuur en toezicht, openheid, verantwoordelijkheid en financiële beheersing.

Hier vindt u de  Governancecode WoningcorporatiesIn het Governance handboek leest u hoe Havensteder wordt bestuurd en hoe het toezicht is geregeld.

inhoudsopgave Governance Handboek

 1. Governance handboek
 2. Governancecode Woningcorporaties
 3. Statuten
 4. Reglement raad van commissarissen
 5. Besturingsmodel
 6. Reglement Bestuur
 7. Reglement Directie
 8. Klokkenluiderregeling
 9. Integriteitcode
 10. Reglement Financieel Beleid & Beheer
 11. Controlstatuut
 12. Treasurystatuut
 13. Investeringsstatuut (onder constructie)
 14. Verbindingenstatuut
  14a. Artikelen 24a en 24c BW
  14b. Toezichtskader Verbindingen
 15. Procuratieregeling
 16. Compliance Charter
 17. Toezichtskader en Model voor informatievoorziening
 18. Bijlagen:
  a. Nevenfuncties leden raad van commissarissen
  b. Vergaderschema raad van commissarissen 2019
  c. Reglement belanghebbenden
  d. Afwezigheidsregeling bestuurder

intern toezicht

Het intern toezicht van Havensteder ligt bij de raad van commissarissen. Deze raad houdt toezicht, neemt besluiten, adviseert de bestuurder en controleert de onafhankelijkheid van de accountant. De raad van commissarissen werkt nauw samen met de selectie- en remuneratiecommissie, die het jaarlijkse evaluatiegesprek met de bestuurder voert.

overleg met belanghouders

Onze belanghebbenden zijn:

 • huurders, huurderorganisaties en bewonerscommissies;
 • het ministerie van BZK, gemeenten, deelgemeenten en andere overheden;
 • externe toezichthouders;
 • collega-corporaties en koepelorganisaties;
 • maatschappelijke organisaties in zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid;
 • projectontwikkelaars, bouwbedrijven en makelaars;
 • banken en financiële dienstverleners;
 • politieke partijen.

Wij opereren transparant naar onze belanghebbenden. Jaarlijks leggen we ons bedrijfsplan, jaarrekening en jaarverslag aan hen voor. Onze belanghebbenden zijn ook betrokken bij de totstandkoming van het ondernemingsplan en de periodieke herijking hiervan.